Missie

Het motto van EvenZicht is: Zien en gezien worden. Dit betekent dat onze missie is dat de persoon die psychologische behandeling nodig heeft en bij EvenZicht aanklopt zich gezien en gehoord voelt, vanaf aanmelding tot afronding van de behandeling. Door goed te kijken en te luisteren komt er een behandeling tot stand die echt bij die ene persoon past. Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Hierbij gaat het om uniciteit en professionaliteit. Dit betekent dat je mag verwachten dat de behandeling vorm krijgt volgens de professionele zorgstandaarden én dat de concrete invulling zoveel mogelijk aansluit bij wie iemand is, zijn kwaliteiten, zijn context. Juist dat maakt het mogelijk om kort en krachtig te werk te gaan! Hiervoor zullen de zorgverleners van EvenZicht hun kennis en kunde inzetten op een creatieve manier altijd in samenwerking met de cliënt en met elkaar als professionals.  

Visie

EvenZicht biedt behandeling binnen het kader van de geestelijke gezondheidszorg, zowel binnen de basis ggz als de gespecialiseerde ggz. Een landschap waarin onbedoeld procedures leidend dreigen te worden. Enerzijds zorgt de roep om evidence based handelen voor verdere protocollering. Anderzijds wordt de nood van kostenbeheersing vertaald in kaders en richtlijnen. Hierdoor loopt iemand die in geestelijke nood verkeerd onbedoeld het risico niet meer gezien te worden als mens. Zeker bij zorginstellingen moet t.g.v. protocollering en kostenbeheersing liefst bij de voordeur al helder zijn bij welk loket je moet zijn, pas dan kan een traject gestart worden. Wordt dan halverwege duidelijk dat er meer of andere dingen spelen dan is het niet mogelijk om eenvoudig van loket te wisselen, meestal moet de cliënt dan elders weer opnieuw beginnen en lukt het niet om zorg op elkaar te laten aansluiten. Binnen eenmanspraktijken speelt dit veel minder, daar zal de behandelaar in principe een traject opstarten en ook afmaken, doorverwijzing vindt dan alleen plaats als de cliënt elders beter op zijn plek is. De behandeling wordt niet gestopt voordat elders behandeling is opgestart. Echter een eenmanszaak mist de kracht van samenwerking, interdisciplinair werken, de diversiteit aan behandelaar als professional en persoon.  

Tegelijkertijd is daar de mens in geestelijke nood. De mens die zich gehoord wil voelen, die de tijd nodig heeft om contact met jou als behandelaar op te bouwen waardoor de veiligheid ontstaat om steeds meer zichzelf te laten zien en te leren kennen en te ontdekken en oefenen hoe dingen anders kunnen. De mens die iemand is in een bepaalde context, een context die soms helpend is en soms niet. De mens die geestelijk kwetsbaar of ziek is, zodanig dat behandeling nodig is. Om te kunnen profiteren van de behandeling is er meer nodig dan alleen een protocol.

Binnen dit zorglandschap wil EvenZicht zich inspannen om snel en wendbaar te zijn, om gegeven de protocollen, kaders en richtlijnen te zoeken naar kansen, naar ruimte. Om zo te komen tot passende, betaalbare maar vooral kortdurende en effectieve behandeling.  

Strategie

Voor het realiseren van onze missie passend bij de visie denken we dat het vooral nodig is om als professionals binnen EvenZicht samen te werken. Met elkaar, met de cliënt en daar waar mogelijk met de context. Door inzet van een diversiteit aan vakkennis en middelen wordt de behandeling vormgegeven. Hierbij kunt u denken aan de inzet van regiebehandelaren, behandelaren, vaktherapeuten, diverse vormen van therapie, e-health, groepstherapie, lotgenoten contact: allemaal manieren om dit vorm te geven. We doen dit zo transparant en navolgbaar mogelijk. Uiteraard worden hierbij hoge eisen gesteld aan de professional zowel vakinhoudelijk als qua attitude. Echter vakkennis kan soms onbedoeld grenzen geven, juist daarom is samenwerking belangrijk; elkaar wijzen op nieuwe mogelijkheden. 

Binnen EvenZicht wordt mensgericht gewerkt en niet klachtgericht. Dit betekent dat ernaar wordt gestreefd om vanaf de start te werken met 1 regiebehandelaar. Deze behandelaar loopt ongeacht wat het diagnostisch proces oplevert het hele traject met de persoon mee, gebruikmakend van de kennis, kunde en soms (tijdelijk) inzet van de ander behandelaren. Binnen EvenZicht daarom geen aparte afdelingen (met nieuwe wachtlijsten) gericht op afzonderlijke diagnoses. Dit vraagt een goede start, een zorgvuldige triage en een bepaalde veelzijdigheid bij de regiebehandelaren. Feitelijk de veelzijdigheid die je kunt vinden in een eigen praktijk. Dit combineren met de kracht van interdisciplinair zoals bij instellingen moet het mogelijk maken om te komen tot een persoonlijke, unieke en toch doordachte en onderbouwde manier.

Al eerder is gezegd dat in de behandeling van personen ook altijd gekeken wordt naar de context. Daar waar mogelijk wordt de context betrokken. Juist hierdoor staan kansen voor een korte en krachtige behandeling, maar ook juist voor het verdiepen van de behandeling, voor ondersteuning bij implementatie. Daar waar nodig zetten we hiervoor ambulante ondersteuning in: de verlengde arm van de behandeling thuis.

Soms is de context onvoldoende in staat om de steun te bieden die nodig is. Dan wil EvenZicht een stap verder gaan en tijdelijk deze context bieden. Dit gebeurt binnen de DagBeleving; een daginvulling die zowel zingevend als therapie-ondersteunend is. Voor cliënten van EvenZicht is het mogelijk om gedurende hun behandeltraject hier gebruik van te maken. 

EvenZicht biedt zowel behandeling passend binnen de basis ggz als specialistische ggz. Dit geeft de mogelijkheid om op een vloeiende manier op te schalen maar ook af te schalen. Voor de cliënt betekent dit continuïteit in het behandelteam. Het kunnen afschalen geeft mogelijkheden om kosten te beheersen en weer ruimte binnen de specialistische ggz te creëren voor nieuwe complexe vragen.

Vertaling missie en visie naar inhoudelijke beleid

EvenZicht is een praktijk voor psychotherapie en seksuologie. Dit betekent dat EvenZicht zich als het gaat om verzekerde zorg richt op de mensen die hulp zoeken passend binnen de basis ggz en specialistische ggz. Van alle medewerkers van EvenZicht wordt gevraagd om bevoegd en bekwaam te zijn om te werken binnen de ggz met een open houding op het gebied van seksualiteit. Voor de basis ggz geldt dat er een breed spectrum aan problemen behandeld kan worden. Dit conform de daarbij behorende standaarden. Voor de specialistische ggz geldt dat EvenZicht zich richt op een beperkt aantal zorgvragen en van de behandelaren wordt ter zake specifieke deskundigheid gevraagd.

EvenZicht hanteert geen ondergrens als het gaat om verstandelijk functioneren. Dit betekent dat behandelaren ook kennis moeten hebben van hoe om te gaan met mensen die minderbegaafd zijn.

Bij EvenZicht worden, passend bij onze visie, geen gescheiden zorgpaden gehanteerd. Per cliënt wordt een traject uitgestippeld waarbij uiteraard de standaarden worden gehanteerd zoals bedoeld. Bij de intake wordt zoveel als mogelijk ingeschat welke behandelaar qua kennis, kunde en persoon meest passend is. Het streven is dat deze behandelaar zoveel als mogelijk het hele traject betrokken blijft en dat daar waar nodig andere collegae betrokken worden. Dit vraagt van alle collegae naast specifieke kennis en deskundigheid een brede kijk.

Kenmerkend voor EvenZicht is dat de behandeling zich niet alleen richt op verkleinen WAT maar ook op vergroten WIE. Dit krijgt concreet vorm in de doelen die in het behandelplan gesteld worden en is bepalend voor de keuzes van specifieke (evidence based) methodieken. We blijven met elkaar zoeken naar methodieken die hier zoveel als mogelijk de ruimte voor geven. Het ook gericht bezig zijn met de wie is een belangrijk aspect van het herstelgericht werken, het bevorderen van autonomie, een werkwijze waarbij de client uitgenodigd en uitgedaagd wordt om vanuit eigen kracht te werken aan herstel.

Ons streven is om enerzijds cliënten zo snel als mogelijk weer op de been uit de zorg te hebben en anderzijds voldoende de tijd te nemen voor behandeling zodat effecten van behandeling ook daadwerkelijk kunnen wortelen en (beginnend) generaliseren. Dit betekent dat soms bewust voor langere trajecten gekozen met een afbouw in frequentie. Op die manier wordt het mogelijk inzichten ook daadwerkelijk toe te passen. Daar waar cliënten ook begeleiding krijgen naast de behandeling van EvenZicht, streven we ernaar om goed samen te werken en de begeleiding te betrekken bij de implementatie en generalisatie van behandeleffecten. Ook het betrekken van het netwerk is hiervoor een belangrijke tool. 

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar